FaceBook
YouTube
Google+
Strona głównaOferta edukacyjnaStudia I stopniaFizjoterapia

Fizjoterapia

WSEiT oferuje studentom studia I stopnia (licencjackie)* na kierunku Fizjoterapia. Studia prowadzone są zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Fizjoterapia. Program nauczania i plany studiów uwzględniają wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT).

 

Zakres

Fizjoterapia należy do grupy zawodów specjalistycznych o profilu paramedycznym. Polega na usprawnianiu osób, które utraciły zdrowie bądź urodziły się niepełnosprawne. Fizjoterapia w dziedzinie nauki i praktyki jest głównym działem rehabilitacji medycznej.

Zakres studiów obejmuje wiedzę o czynnościach ustroju człowieka, prawach i mechanizmach rządzących tymi czynnościami oraz ich leczeniu. Tę wiedzę zdobywa student w ramach przedmiotów podstawowych: anatomii, fizjologii, patologii ogólnej i klinicznej oraz biologii medycznej. Zasady, metody oraz techniki i sposoby terapeutyczne poznaje student w ramach przedmiotów kierunkowych i zawodowych, do których należą:

 • Kinezyterapia – leczenie ruchem (prowadzenie wielu rodzajów ćwiczeń, w tym np. nauka chodu, a także wielu metod usprawniania osób upośledzonych umysłowo i fizycznie)
 • Fizykoterapia – leczenie różnymi środkami fizykalnymi (elektrolecznictwo, zimnolecznictwo, ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, balneologia, medycyna uzdrowiskowa)
 • Masaż - klasyczny, segmentarny, relaksacyjny, izometryczny, sportowy itp.

Fizjoterapeuta to zawód, podobnie jak lekarza czy pielęgniarki, posługi drugiemu człowiekowi. Oznacza to pracę z ludźmi cierpiącymi, niecierpliwymi, pobudliwymi, labilnymi emocjonalnie, załamanymi, a często wątpiącymi. Trzeba się wtedy wykazać nie tylko umiejętnościami teoretycznymi i praktycznymi zawodu, ale przede wszystkim wsparciem psychicznym. Terapeuta pomaga choremu przejść przez trudny czas choroby, pokazuje pacjentowi sens cierpienia, pomaga mu odnaleźć się w tej nowej sytuacji. Dlatego każdy student musi zdobyć umiejętność poznania psychiki osoby usprawnianej i odpowiedniego jej kształtowania. Te umiejętności zdobywa w ramach wiedzy przekazywanej na przedmiotach: psychologia rozwojowa i kliniczna czy pedagogika i pedagogika specjalna.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom na rynku pracy w kraju i za granicą, prowadzone są również zajęcia z języka obcego, na których studenci oprócz umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem obcym poznają specjalistyczne słownictwo medyczne niezbędne w pracy w placówkach zagranicznych. Sale dydaktyczne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny ułatwią start w karierze zawodowej nawet w najlepiej wyposażonych ośrodkach medycznych w kraju i za granicą.

Program studiów ukierunkowany jest przede wszystkim na rozwój praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy fizjoterapeuty, dlatego większość przedmiotów kierunkowych i zawodowych oraz zajęcia praktyczne prowadzone są przez lekarzy specjalistów z rehabilitacji medycznej, lekarzy specjalistów z balneoklimatologii oraz magistrów fizjoterapii zatrudnionych w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Oprócz zajęć praktycznych na uczelni studenci uczestniczą również w zajęciach klinicznych i praktykach zawodowych w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Sylwetka absolwenta

Studiowanie Fizjoterapii daje możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów. Absolwent, studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia, będzie przygotowany do pracy jako fizjoterapeuta, masażysta w placówkach różnorodnego typu w kraju i za granicą, do których można zaliczyć m. in.: publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia (szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne, przychodnie wielospecjalistyczne, ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne), placówki oświatowe (przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne oraz medyczne szkoły zawodowe), zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej, jednostki gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną i placówki sportowe, a także uzdrowiska, gabinety odnowy biologicznej, obiekty Spa&Wellness, hotele, fintess kluby, domy opieki społecznej oraz domy spokojnej starości. fizjoterapeuci wykonują masaże zdrowotne, ale też dbają o dobre samopoczucie gości coraz popularniejszych "farm piękności", klinik zdrowia i urody. Pomagają chorym powrócić do zdrowia, a mogą też prowadzić gimnastykę wyszczuplającą, korekcyjną i aerobik.

Na popularność zawodu fizjoterapeuty wpływ mają zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. w tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów z tej dziedziny medycznej.

Mając na uwadze wszystkie wymienione elementy procesu dydaktycznego, wybór studiów na kierunku Fizjoterapia umożliwi zdobycie wyższego wykształcenia na najwyższym europejskim poziomie.

Kadrę na kierunku Fizjoterapia stanowią nauczyciele akademiccy, przede wszystkim z Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wykładający przedmioty podstawowe i niektóre kierunkowe.

W Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie kadrę tworzą wykładowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie i praktycy, tzn. fizjoterapeuci zatrudnieni w ośrodkach zdrowia lub posiadający własną praktykę.

Większość przedmiotów kierunkowych oraz zajęcia praktyczne prowadzone są przez lekarzy specjalistów z rehabilitacji medycznej, lekarzy z balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz magistrów fizjoterapii zatrudnionych w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych.

 

Program kształcenia

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Technologia informacyjna z elementami statystyki
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty podstawowe:

 • Anatomia prawidłowa człowieka
 • Biologia medyczna
 • Fizjologia człowieka z elementami fizjologii wysiłku
 • Patologia ogólna
 • Biochemia
 • Biofizyka
 • Kinezjologia
 • Biomechanika kliniczna
 • Psychologia
 • Pedagogika z elementami pedagogiki specjalnej
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
 • Antropologia
 • Neurofizjologia
 • Socjologia
 • Etyczne aspekty rehabilitacji seksualnej

Przedmioty kierunkowe:

 • Kształcenie umiejętności ruchowych
  • Ogólna teoria fizjoterapii
   • Filozofia i teoria fizjoterapii
   • Etyka i deontologia
   • Prawne zagadnienia fizjoterapii
  • Kinezyterapia
  • Fizykoterapia
  • Masaż leczniczy
  • Terapia manualna
  • Podstawy fizjoterapii klinicznej i fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w:
   • chorobach układu krążenia
   • neurologii i neurochirurgii
   • geriatrii
   • pediatrii
   • chirurgii i onkologii
   • reumatologii
   • pulmunologii
   • ginekologii i położnictwie
   • psychiatrii
   • ortopedii i traumatologii
  • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Zaopatrzenie ortopedyczne
 • Współczesne specjalistyczne metody fizykoterapeutyczne

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe:

 • Sport i turystyka osób niepełnosprawnych
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Aktywna rehabilitacja
 • Edukacja zdrowotna
 • Terapia logopedyczna
 • Metodologia badań
 • Formy aktywności ruchowej osób w różnym wieku
 • Wychowanie i nauczanie osób z niesprawnością psychofizyczną
 • Humanistyczne i biomedyczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu
 • Marketing w ochronie zdrowia
 • Kinezygerontoprofilaktyka
 • Metodologia Badań
 • Medycyna sportu i traumatologia
 • Fakultet
 • Seminarium dyplomowe


Partnerzy strategiczni:

Wyróżnienia:

Partnerzy:

« »