Znajdź studia dla siebie

Znajdź studia dla siebie

Oferta

Jakie perspektywy dają studia we WSEiT?

2009-04-03

Wywiad z Kanclerzem Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii - mgr Violettą Musa na temat perspektyw jakie dają studia we WSEiT.

Fizjoterapia to popularny kierunek wśród kandydatów na studia. Na ile jednak uzyskane wykształcenie daje szansę na zaistnienie na rynku pracy?

Myślę, że zależy w dużej mierze od aktywności młodych ludzi oraz możliwości, jakie gwarantuje Uczelnia - mówi Kanclerz WSEiT, jednej z dobrze znanych niepublicznych uczelni.

Zdajemy sobie sprawę, że pracodawcy poszukują doskonale wykształconych, aktywnych, pełnych pasji specjalistów, dlatego działamy na trzech płaszczyznach: dydaktycznej, naukowej i wychowawczej. Głównym celem WSEiT jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk paramedycznych i humanistycznych, w sposób odpowiadający aktualnym wymogom i perspektywicznym potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego.

Założone cele realizujemy poprzez:

 • nacisk na wiedzę ogólną i kierunkową odpowiadającą standardom edukacyjnym, stanowiącą podstawę wiedzy specjalnościowej. Realizację zapewnia kadra dydaktyczna, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe, konferencje naukowe i wykłady otwarte;

   

 • programy kształcenia tworzone pod kątem potrzeb rynku pracy, oparte są na przekazaniu praktycznych umiejętności przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu. Realizację zapewnia kadra dydaktyczna , którą tworzą najlepsi wykładowcy i praktycy. Studenci WSEiT odbywają praktykę zawodową w najlepszych ośrodkach w kraju i za granicą. Władze Uczelni stawiają wysokie wymagania pod względem kadrowym i wyposażeniowym placówkom publicznym i niepublicznym, z którymi podpisują umowę o praktykę;

   

 • pobudzanie wśród studentów społecznej wrażliwości, umiejętności kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem. Realizację zapewniają zajęcia w ramach wolontariatu w ośrodkach opieki społecznej i hospicjach, akcje humanitarne organizowane przez Samorząd Studencki. Młodzież staje się otwarta na ludzi i otaczający świat, jest kreatywna, chętnie uczestniczy w projektach, podejmuje działalność charytatywną.

   

W jaki sposób WSEiT zapracowała na swoją renomę?

Początki Szkoły sięgają roku 2005. WSEiT powstała na bazie Wielkopolskiej Szkoły Medycznej, która na rynku wielkopolskim istnieje od 1995 roku. WSM - jako medyczna szkoła policealna zdobyła prestiż na środowisku lokalnym.

Obecnie WSEiT kształci około 1500 studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na trzech kierunkach: Fizjoterapia, Inżynieria Dentystyczna i Wychowanie Fizyczne.

Są to kierunki niezwykle atrakcyjne głównie ze względu na bogaty program dydaktyczny, praktyki zawodowe oraz pewny start w na rynku pracy. Pragnę nadmienić, że dotychczasowa działalność przyczyniła się do uzyskania dobrej opinii o Uczelni wśród studentów i pracodawców. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu władz Uczelni i studentów, w 2008 roku WSEiT kolejny raz otrzymała Certyfikat "Najwyższa Jakość w Edukacji" za najwyższą jakość usług edukacyjnych i nowoczesne zarządzanie organizacją. W maju 2008r. Uczelnia otrzymała Certyfikat Wiarygodna Szkoła przyznawany przez Akademickie Centrum Informacji. Oznacza on, że Uczelnia działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla przyszłej pracy zawodowej, pozwala realizować się słuchaczom poprzez poza dydaktyczne formy działalności.

Czy Uczelnia poszerza na bieżąco swoją ofertę edukacyjną ?

Wciąż się rozwijamy i poszerzamy swoją ofertę.

W 2009 roku wprowadziliśmy studia na kierunku Kosmetologia i kierunku Pedagogika.

Wzbogaciliśmy ofertę na kierunku Inżynieria Materiałowa o 4 nowe specjalności: Zarządzanie i marketing w ochronie zdrowia, Informatyka w medycynie, Ekologia urządzeń i wyrobów medycznych, Odnawialne źródła energii.

Atutem Uczelni jest międzynarodowy charakter i wyjście na świat. Co za tym przemawia?

Przemawia ze tym tworzenie europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów. Realizację zapewnia wymiana studentów i kadry w ramach programu Erasmus. W 2008 roku WSEiT rozpoczęła swoją działalność w Europejskiej Sieci Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym. Celem ENPHE jest umożliwianie współpracy, wymiany doświadczeń i realizacja nowych pomysłów związanych z fizjoterapią w szkolnictwie wyższym. Wszystkie działania ENPHE są ukierunkowane na nadawanie edukacji i praktyce fizjoterapeutycznej wymiaru europejskiego.

Czy studenci korzystają z możliwości, jakie daje im Uczelnia?

Najbardziej aktywni studenci wyjeżdżają za granicę na studia i praktyki do instytucji i przedsiębiorstw, działają w kołach naukowych, uczestniczą w olimpiadach, konferencjach i sympozjach.

W Poznaniu zostało powołane Studenckie Koło Naukowe „Terapeuci”. Zrzesza studentów kierunku Fizjoterapia. W ramach pracy naukowej SKN studenci pod kierunkiem opiekuna przeprowadzają szereg badań w zakresie profilaktyki i usprawniania wielu chorób. Swoje prace badawcze „Terapeuci” przedstawiają na międzynarodowych i polskich konferencjach studenckich kół naukowych. Poza pracą naukową członkowie koła naukowego uczestniczą w spotkaniach i wyjazdach mających na celu pogłębienie wiedzy fizjoterapeutycznej. Opiekunem koła jest dr Partycja Rąglewska.

W Wydziale Zamiejscowym WSEiT w Szczecinie z inicjatywy Samorządu Studenckiego oraz samych studentów powstało Studenckie Koło Naukowe "Panaceum". Członkowie koła mają możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych oraz prowadzenia badań. Opiekunem koła jest dr n. med. Anna Lubkowska.

W grudniu 2008 roku zostało powołane Humanistyczne Koło Naukowe. Pod kierunkiem opiekunów koła studenci przygotowują swoje wystąpienia naukowe i biorą udział w konferencjach. Koło pozwala rozwijać ich zainteresowania naukowe. Opiekunami koła są dr Jadwiga Knotowicz i dr Stefan Szary.

A jak Uczelnia działa na rynku krajowym?

Na rynku krajowym wciąż umacniamy swoja pozycję uczelni specjalistycznej. Naszą ambicją jest znalezienie się na listach rankingowych najlepszych szkół wyższych zawodowych.

Czy WSEiT, jako uczelnia niepaństwowa, zapewnia swoim studentom pomoc finansową?

Oczywiście. W bieżącym roku dofinansowanie otrzymuje ok. 20% studentów, z czego połowa tzw. stypendia socjalne. O stypendia naukowe ubiegają się ci, którzy uzyskują średnią ocen co najmniej 4,5. Osobom, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji losowej, przyznawane są jednorazowe zapomogi. Jeżeli chodzi o czesne, większość studentów korzysta z systemu ratalnego.

WSEiT jako nieliczna uczelnia niepubliczna w kraju posiada Poliklinikę. Jaki był cel otworzenia takiej placówki?

Celem NZOZ Polikliniki WSEiT jest udzielanie świadczeń ambulatoryjnych, diagnostyczno-leczniczych i profilaktycznych dla pacjentów nie wymagających hospitalizacji. Od lutego 2009r.w ramach umowy z NFZ wykonywane są zabiegi z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej. Dodatkowo w NZOZ Poliklinice WSEiT, prowadzona jest działalność dydaktyczna (ćwiczenia i praktyki dla studentów) oraz naukowa (prowadzona przez kadrę WSEiT z wykorzystaniem najnowocześniejszej specjalistycznej aparatury.

Jak widać, Szkoła intensywnie się rozwija. Czy zatem planowane są jakieś inwestycje?

Poczyniliśmy olbrzymie nakłady finansowe na stworzenie bazy dydaktycznej. Obecnie ukończyliśmy modernizację budynku w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. W grudniu 2008 oddaliśmy do użytku nowoczesne pracownie z modelarstwa, ortodoncji i technik dentystycznych, materiałoznawstwa i ortodoncji. Uważam, że niewiele uczelni niepublicznych tak konsekwentnie rozbudowuje własną bazę dydaktyczną. Obecnie prowadzimy bieżące modernizacje i doposażenie sal.

Czy Uczelnia działa w branżach, które są powiązane z kierunkami oferowanymi?

We wrześniu 2008 roku z inicjatywy WSEiT podpisaliśmy porozumienie z Polskim Towarzystwem Techników Dentystycznych Oddział Wielkopolski. Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć popularyzujących kształcenie we WSEiT na kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria Dentystyczna. Obie strony zadeklarowały chęć współdziałania na rzecz rozwoju szkolenia podyplomowego w zakresie technik dentystycznych. Ponadto Uczelnia ma podpisane ponad 500 umów o współpracy z placówkami przyjmującymi studentów na praktyki.

Jakiej rady chciałaby Pani udzielić studentom rozpoczynającym naukę?

Przyszli studenci WSEiT powinni wiedzieć, co chcą w życiu osiągnąć, gdyż Uczelnia może pomóc nie tylko w zdobyciu wiedzy, ale też w starcie na rynku pracy. Wiedza i rozwój osobowości to najlepsza i najpewniejsza inwestycja. Tym, którzy wybiorą naszą Uczelnią , gwarantujemy uzyskanie nie tylko solidnej wiedzy, ale i praktyczne przygotowanie do zawodu na najwyższym europejskim poziomie. Gorąco zachęcam do wykorzystania możliwości, jakie daje WSEiT.

Uczelnia ma już swoich absolwentów. Czy założenia sprawdzają się?

Tak, otrzymujemy dowody pamięci. Sukces naszych absolwentów, to sukces Uczelni. Na bieżąco badamy poziom satysfakcji, śledzimy losy absolwentów i cieszymy się z ich sukcesów zawodowych. Poprzez współpracę w pracodawcami mamy możliwość przekazania aktualnych ofert pracy i staży zawodowych.

Dziękuję za rozmowę.

Złoty medal - studenta WSEiT

2019-10-18

Akademickie Mistrzostwa Polski MMA

Złoty medal - studenta WSEiT

Nieczynne Biuro Obsługi Studenta

2019-10-09

nieczynne Biuro Obsługi Studenta

Nieczynne Biuro Obsługi Studenta

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

2019-09-23

11 października 2019 r., godzina 16:00

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Absolutorium 2019

2019-07-15

12 lipca 2019 r.

Absolutorium 2019

II miejsce - Krystian Świrski

2019-06-24

Mistrzostwa Polski Karate Shotokan

II miejsce - Krystian Świrski

Dzień Dawcy Szpiku dla Mai i innych

2019-06-10

15 czerwca 2019 r. WSEiT Szczecin

Dzień Dawcy Szpiku dla Mai i innych

Majówka

2019-04-30

Uczelnia nieczynna

Majówka

Wielkanoc

2019-04-17

W dniach 19-22.04 Uczelnia będzie nieczynna

Wielkanoc

XXV edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy.

2019-04-11

Zgorzelec, 28-30 marca 2019 r.

 XXV edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy.

Przerwa świąteczna

2018-12-19

22.12.2018 r. - 03.01.2019 r.

Przerwa świąteczna

Nieczynna Uczelnia

2018-11-08

12 listopada 2018 r.

Nieczynna Uczelnia

Wirtualna rzeczywistość w fizjoterapii

2018-11-07

17 listopada 2018 r.

Wirtualna rzeczywistość w fizjoterapii

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

2018-10-10

12 października 2018 r.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca

2018-09-07

15 październik 2018 r.

 Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca

Wspominamy Absolutorium 2018

2018-07-19

Zdjęcia

Wspominamy Absolutorium 2018

Nieczynne - Dziekanat i Biblioteka

2018-07-03

6 lipca 2018 r.

Nieczynne - Dziekanat i Biblioteka

Absolutorium 2018

2018-06-27

6 lipca 2018 r.

Absolutorium 2018

FDM - Fakty i mity

2018-06-05

Wykład otwarty - 8 czerwca 2018 r.

FDM - Fakty i mity

III miejsce dla Krystiana Świrskiego

2018-05-11

Mistrzostwa Polski w Karate Olimpijskim

III miejsce dla Krystiana Świrskiego

Majówka

2018-04-28

30.04 -03.05 Uczelnia jest nieczynna

Majówka

Wyjazd do Plastinarium w Guben

2018-03-29

maj 2018

Wyjazd do Plastinarium w Guben

I miejsce dla Koła Naukowego Panaceum

2018-03-19

Zgorzelec 15-17.03.2018 r.

I miejsce dla Koła Naukowego Panaceum

Targi edukacyjne w Choszcznie

2018-02-16

15 luty 2018 r.

Targi edukacyjne w Choszcznie

Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin

2018-02-06

01-09 marca 2018 r.

Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin

Nasza oferta w Biurze Usług Rozwojowych

2018-01-15

Dofinansowanie rozwoju zawodowego

Nasza oferta w Biurze Usług Rozwojowych

FDM - Model Zniekształcenia Powięzi III Moduły + Practical Training

2018-01-15

Nowość w ofercie kursów WSEiT !!!

FDM - Model Zniekształcenia Powięzi III Moduły + Practical Training

XIII Konferencja Naukowa PTF

2017-12-11

zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniami prac

XIII Konferencja Naukowa PTF

Seminarium : Rak piersi i co dalej?

2017-11-28

2 grudnia 2017 r.

Seminarium : Rak piersi i co dalej?

Jubileusz 10-lecia Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

2017-10-31

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Jubileusz 10-lecia Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

2017-10-31

27 października 2017 r.

II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

2017-10-03

29 września 2017 r.

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Jubileusz 10-lecia Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

2017-10-03

27 października 2017 r.

Jubileusz 10-lecia Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

Nieczynne Dziekanat i Biblioteka

2017-09-25

29 września 2017 r.

Nieczynne Dziekanat i Biblioteka

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

2017-09-13

29 wrzesień 2017 r. o godz. 16:00

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Absolutorium 2017 r.

2017-07-25

14 lipiec 2017 r.

Absolutorium 2017 r.

III miejsce dla studentek koła naukowego Helios

2017-06-09

X Majówka z Fizjoterapią

III miejsce dla studentek koła naukowego Helios

XII Targi Pracy w Szczecinie

2017-04-21

26.04.2017 r.

XII Targi Pracy w Szczecinie

FIT Akademia 2017 - bezpłatne wejściówki

2017-04-21

Szczecin 13-14.05.2017 r.

FIT Akademia 2017 - bezpłatne wejściówki

Bezpłatny warsztat

2017-04-21

20.05.2017 r. Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Bezpłatny warsztat

Kursy do specjalizacji z fizjoterapii

2017-04-19

Szczecin 2017 r.

Kursy do specjalizacji z fizjoterapii

XI Wiosna z fizjoterapią

2017-02-27

Warszawa 7-8.04.2017 r.

XI Wiosna z fizjoterapią

Oryginalne szkolenie Kinesiotaping KT1/KT2

2017-01-23

11-12.03.2017 r.

Oryginalne szkolenie Kinesiotaping KT1/KT2

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

2016-12-21

23.12.2016 r. - 01.01.2017 r.

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Fizjoterapia - ostatni , zimowy nabór na studia I stopnia .

2016-11-16

28.11.2016 r. - 28.02.2017 r.

Fizjoterapia - ostatni , zimowy nabór na studia I stopnia .

Człowiek - fascynujące laboratorium fizyczne-wykład otwarty poprowadziła Pani dr Aneta Mika

2015-03-16

Dnia 9 marca 2015 na Wydziale Inżynierii Mechanic

Marzec - Miesiącem Kobiet - prelekcja

2015-03-13

Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem w Polsce,

Marzec - Miesiącem Kobiet - prelekcja

Studenci WSEiT w VI LO w Szczecinie

2015-03-11

Dnia 10 marca 2015 członkowie Koła Naukowego Me

Wykład otwarty - Stabilizacja Kręgosłupa SM SYSTEM®

2015-03-02

Wykład otwarty - Stabilizacja Kręgosłupa SM SYS

Zapraszamy na wykład - dr Aneta Mika

2015-02-26

Dnia 9 marca 2015 (poniedziałek) o godz. 17.00 w

Zapraszamy na wykład - dr Aneta Mika

John Smith - kurs zaawansowany

2015-02-23

W dniach 19-22.02.2015 na Wydziale Zamiejscowym w

Targi edukacyjne „Szkoła, zawód, praca”.

2015-02-18

W dniu 17 lutego 2015 r.w Zespole Szkół Nr 1 w C

Ogólnopolski Test Wiedzy dla Masażystów

2015-02-18

W dniu 20.03.2015 w Wyższej Szkoły Edukacji i T

Pan mgr Jerzy Buczak otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

2015-02-12

Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się dzi

Jonh Smith - rozpoczęcie kursu

2015-02-12

W czwartek, 12.02.2015 na Wydziale Zamiejscowym W

mgr Jerzy Buczak z medalami we WSEiT Szczecin

2015-02-10

We wtorek 10 lutego 2015 nasz medalista Pan Jerzy

mgr Jerzy Buczak z medalami we WSEiT Szczecin

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie prezentuje cykl Ludzie z Pasją

2015-02-03

Co miesiąc będziemy przedstawiać sylwetki cieka

Gratulacje dla polskich szczypiornistów i dla Pana mgr Jerzego Buczaka

2015-02-03

Pan mgr Jerzy Buczak - fizjoterapeuta reprezentac

IX Wiosna z Fizjoterapią

2015-01-28

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbędzie s

IX Wiosna z Fizjoterapią

Nowe kursy - ZAPRASZAMY

2015-01-28

Zapraszamy na nowe kursy i warsztaty na Wydziale Z

Nowe kursy - ZAPRASZAMY

IMPREZA INTEGRACYJNA

2015-01-13

Samorząd studencki zaprasza wszystkich studentów

IMPREZA INTEGRACYJNA

Przerwa świąteczna

2014-12-17

Informujemy, że w dniach 22.12.2014 - 06.01.2015

Przerwa świąteczna

Życzenia świąteczne

2014-12-17

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

Życzenia świąteczne

Podziękowanie

2014-12-16

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie WSEiT otrzymał

Podziękowanie

Paczka dla zwierzaczka - podziękowanie

2014-12-15

Zakończyliśmy zbiórkę w ramach akcji

Paczka dla zwierzaczka - podziękowanie

Studenci Wydziału Zamiejscowego WSEiT jako wolontariusze

2014-12-11

W niedzielę 7 grudnia 2014r. odbyły się XX Woje

Wolne miejsca - John Smith

2014-12-04

Już w lutym 2015 John Smith, australijski terapeu

Cyfryzacja biblioteki WSEIT

2014-11-20

Od dziś Biblioteka WSEiT udostępnia katalog on-l

Ruszyła akcja Paczka dla Zwierzaczka

2014-11-18

Od 18 listopada 2014 r. aż do Mikołajek - studen

Ruszyła akcja Paczka dla Zwierzaczka

Nowe władze w Samorządzie Studenckim

2014-11-12

7 listopada 2014 r. odbyło się posiedzenie Samor

Wyniki wyborów do Samorządu Studenckiego na rok akademicki 2014/15

2014-11-04

Do Samorządu Studenckiego Wydziału Zamiejscowego

Studenci WSEiT na Tygodniu Promocji Zdrowia

2014-10-30

29 października studenci WSEiT przeprowadzili zaj

Studenci WSEiT na Tygodniu Promocji Zdrowia

Carol Manheim: kurs Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe - dzień 1

2014-10-16

Dzisiaj rozpoczął się kurs prowadzony przez Car

Carol Manheim: kurs Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe - dzień 1

Nasi studenci w półmaratonie!

2014-10-01

31 sierpnia 2014r. w Szczecinie odbył się XXXV j

Nasi studenci w półmaratonie!

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

2014-10-01

26 września 2014r. zainaugurowaliśmy nowy rok ak

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

Festiwal Nauki w WSEiT

2014-10-01

26 września 2014r. gościliśmy studentów z Uniw

Festiwal Nauki w WSEiT

Numery albumów studentów I roku Fizjoterapii

2014-09-19

Informujemy, że numery albumów studentów I roku

Targi Edukacyjne Salon Maturzystów Perspektywy 2014

2014-09-17

W dniach 11-12.09.2014 r. na Wydziale Humanistyczn

Targi Edukacyjne Salon Maturzystów Perspektywy 2014

Jedyne takie studia z fizjoterapii w Szczecinie! Możesz zyskać 2 dyplomy w 3 lata

2014-08-28

Jedyne takie studia z fizjoterapii w Szczecinie! M

 Jedyne takie studia z fizjoterapii w Szczecinie! Możesz zyskać 2 dyplomy w 3 lata

Nowość! Studia podyplomowe Opieka geriatryczna z elementami fizjoterapii

2014-07-31

Nowy kierunek studiów podyplomowych - jedyna taka

Nowość! Studia podyplomowe Opieka geriatryczna z elementami fizjoterapii

Biuro Rekrutacji w sierpniu dodatkowo czynne w soboty

2014-07-30

Informujemy, że Biuro Rekrutacji Wydziału Zamiej

Biuro Rekrutacji w sierpniu dodatkowo czynne w soboty

Kursy instruktorów zagranicznych na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie WSEiT

2014-07-14

Wyjątkowa szansa dla fizjoterapeutów - Carol Ma

Kursy instruktorów zagranicznych na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie WSEiT

Rekrutacja na studia licencjackie i podyplomowe we WSEiT

2014-07-07

Zapraszamy na studia na Wydziale Zamiejscowym w Sz

Rekrutacja na studia licencjackie i podyplomowe we WSEiT

Mobilny WSEiT 2014

2014-07-04

27. czerwca 2014r., w dniu rozdania świadectw mat

Mobilny WSEiT 2014

Absolutorium 2014

2014-07-04

W sobotę, 29. czerwca 2014r., studentom III roku

Absolutorium 2014

Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce (w Szczecinie) - poszukiwani wolontariusze

2014-07-03

Drodzy Studenci i Absolwenci! Firma Orthosport obj

Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce (w Szczecinie) - poszukiwani wolontariusze

Poster naukowy - warsztat dla studentów w Szczecinie

2014-06-26

W piątek 20. czerwca 2014r., w Wydziale Zamiejsco

Poster naukowy - warsztat dla studentów w Szczecinie

Rekrutacja trwa

2014-06-20

Od poniedziałku, 2 czerwca 2014, trwa rekrutacja

Rekrutacja trwa

Dzień Zdrowy w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie

2014-06-18

W poniedziałek, 16.06.2014r., w Wydziale Zamiejsc

Dzień Zdrowy w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie

Studenci Wydziału Zamiejscowego jako wolontariusze

2014-06-10

W niedzielę, 1. czerwca 2014r. w Ośrodku dla Dzi

Studenci Wydziału Zamiejscowego jako wolontariusze

Absolutorium 2014

2014-06-10

W imieniu studentów III roku fizjoterapii, zapras

Absolutorium 2014

Majówka Młodej Fizjoterapii - relacja studentów

2014-06-05

23 i 24. maja 2014r. Studenci Wydziału Zamiejscow

Majówka Młodej Fizjoterapii - relacja studentów

Targi Edukacji i Pracy w Trzebiatowie

2014-06-02

W czwartek, 29.05.2014r., uczestniczyliśmy w Trag

Targi Edukacji i Pracy w Trzebiatowie

III Spartakiada WSEiT - podsumowanie

2014-06-02

W piątek, 30.05.2014r., już po raz trzecie odby

III Spartakiada WSEiT - podsumowanie

III Spartakiada WSEiT - 30 maja 2014

2014-05-26

Zapraszamy do udziału w III Spartakiadzie WSEiT.

III Spartakiada WSEiT - 30 maja 2014

Ekofestyn w Zespole Szkół nr 2 w Dąbiu

2014-05-26

W piątek, 23.05.2014r., już po raz trzeci wzięl

Ekofestyn w Zespole Szkół nr 2 w Dąbiu

Porozumienie o współpracy

2014-05-20

Miło nam poinformować o dwóch porozumieniach, k

Porozumienie o współpracy

Ekofestyn w Zespole Szkół nr 2 w Dąbiu

2014-05-14

23 maja 2014r. (piątek)w godz. 9.00-15.00 zaprasz

Ekofestyn w Zespole Szkół nr 2 w Dąbiu

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia

2014-05-14

12 maja 2014 została uruchomiona rejestracja elek

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia

Wybory Miss Polski na wózku 2014

2014-05-07

Zachęcamy do oddania głosu w wyborach Miss Polsk

Wybory Miss Polski na wózku 2014

Rekrutacja na studia podyplomowe od 5 maja 2014r.

2014-04-25

5 maja 2014r. rozpoczyna się rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia podyplomowe od 5 maja 2014r.

Targi Edukacyjne w Gryficach

2014-04-22

15.04.2014r. w Gryficach odbyły się Targi Edukac

Targi Edukacyjne w Gryficach

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

2014-04-14

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wsz

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Przerwa świąteczna

2014-04-12

Informujemy, że z powodu przerwy świątecznej, w

Przerwa świąteczna

Stop.Stopa ma głos - sympozjum Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie WSEiT

2014-04-11

10. kwietnia 2014r.w Wydziale Zamiejscowym w Szcze

Stop.Stopa ma głos - sympozjum Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie WSEiT

Zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci

2014-04-09

Do 26.04.2014r. zbieramy artykuły szkolne dla dzi

Zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci

Sympozjum Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

2014-04-04

Wszystkich mieszkańców Szczecina, studentów ora

Sympozjum Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

Targi Edukacyjne w Gryficach

2014-04-03

Zapraszamy do odwiedzenia VI Powiatowych Targów E

Targi Edukacyjne w Gryficach

Udział studenta Wydziału Zamiejscowego w półmaratonie

2014-03-28

Student WSEiT w Szczecinie - Pan Krzysztof Dąbrow

Udział studenta Wydziału Zamiejscowego w półmaratonie

Nowość w bibliotece Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

2014-03-21

Nowość w bibliotece Wydziału Zamiejscowego - co

Nowość w bibliotece Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

Spotkanie studenckich kół naukowych fizjoterapii WSEiT

2014-03-20

14.03. i 15.03.2014r. odbyło się spotkanie stude

Spotkanie studenckich kół naukowych fizjoterapii WSEiT

Udana zbiórka nakrętek na rehabilitację bliźniaczek

2014-03-06

Zakończyliśmy sukcesem pierwszy etap zbiórki pl

Udana zbiórka nakrętek na rehabilitację bliźniaczek

Zmiany godzin pracy Dziekanatu

2014-02-27

Z dniem 01.03.2014r. ulegają zmianie godziny przy

Zmiany godzin pracy Dziekanatu

Turniej Goalball

2014-02-27

26.02.2014r. (środa) studenci Wydziału Zamiejsco

Turniej Goalball

Zapraszamy na mecz Goalball

2014-02-24

Zapraszamy do kibicowania studentom Wydziału Zami

Zapraszamy na mecz Goalball

Spotkanie informacyjne - praktyki w ramach programu Erasmus

2014-02-18

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowa

Spotkanie informacyjne - praktyki w ramach programu Erasmus

Wprowadzenie do Integracji Strukturalnej - John Smith

2014-01-23

We wtorek, 21.01.2014r., John Smith, australijski

Wprowadzenie do Integracji Strukturalnej - John Smith

22. Finał WOŚP - Wydział Zamiejscowy WSEiT w Szczecinie

2014-01-15

W niedzielę, 12. stycznia 2014r., studenci Wydzia

22. Finał WOŚP - Wydział Zamiejscowy WSEiT w Szczecinie

Brak wolnych miejsc - John Smith

2014-01-14

Informujemy, że wyczerpał się limit miejsc na b

John Smith poprowadzi bezpłatny warsztat w Szczecinie

2014-01-13

Niezwykła okazja - bezpłatny warsztat na Wydzial

John Smith poprowadzi bezpłatny warsztat w Szczecinie

Pomoc absolwentowi WSEiT

2014-01-08

Absolwent WSEiT WZ w Szczecinie, uległ w listopad

Pomoc absolwentowi WSEiT

Zbiórka plastikowych nakrętek

2013-12-16

Zachęcamy do włączenia się w akcję zbiórki p

Zbiórka plastikowych nakrętek

Mistrzostwa w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Policach

2013-12-11

W niedzielę, 8.12.2013r., w Policach odbyły się

Mistrzostwa w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Policach

Konferencja

2013-12-10

6.12.2013r. Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Szcz

Konferencja

Paczka dla zwierzaczka - podziękowanie

2013-12-06

Zakończyliśmy zbiórkę w ramach akcji

Paczka dla zwierzaczka - podziękowanie

Podziękowanie za udział w Targach Edukacji i Pracy

2013-11-18

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie WSEiT otrzymał

Podziękowanie za udział w Targach Edukacji i Pracy

Paczka dla zwierzaczka 2013

2013-11-12

Jak co roku, zapraszamy do włączenia się w akcj

Paczka dla zwierzaczka 2013

Studentki WSEiT Szczecin w SP 74

2013-11-04

30.10.2013r. w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia, s

Studentki WSEiT Szczecin w SP 74

Wyniki wyborów do Samorządu Studenckiego

2013-10-29

W wyborach do Samorządu Studenckiego Wydziału Za

Wyniki wyborów do Samorządu Studenckiego

Nowy rok akademicki 2013/2014

2013-10-14

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystej Inau

Nowy rok akademicki 2013/2014

Zmiany godzin pracy Dziekanatu

2013-09-30

Informujemy, że zmianie uległy godziny pracy Dzi

Zakończenie XIII Zachodniopomorskiego Festiwal Nauki we WSEiT w Szczecinie

2013-09-27

Dziękujemy za wspólne spędzenie czasu podczas w

Zakończenie XIII Zachodniopomorskiego Festiwal Nauki we WSEiT w Szczecinie

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014

2013-09-26

Zapraszamy na uroczystą Inaugurację Roku Akademi

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014

Studia podyplomowe - przedłużony nabór

2013-09-24

Informujemy, że nabór na studia podyplomowe

Promocja 0zł wpisowego do końca września!

2013-09-18

Do końca września trwa promocja 0zł wpisowego n

Dyżur koordynatora praktyk

2013-09-17

Informujemy, że dyżur koordynatora ds. praktyk k

Numery albumów studentów I roku Fizjoterapii

2013-09-11

Informujemy, że numery albumów studentów I roku

XIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki - zaproszenie

2013-09-11

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych w

XIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki - zaproszenie

Biuro Rekrutacji czynne dodatkowo w soboty

2013-09-09

Informujemy, że Biuro Rekrutacji Wydziału Zamiej

Biuro Rekrutacji czynne dodatkowo w soboty

Do końca września 0zł wpisowego

2013-09-02

Do 30 września trwa promocja 0zł wpisowego na st

Zapraszamy na studia - I stopnia oraz podyplomowe

2013-07-29

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie WSEiT zaprasza n

Zapraszamy na studia - I stopnia oraz podyplomowe

Podziękowanie od Dyrekcji Domu Dziecka w Tanowie

2013-07-24

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie WSEiT otrzymał

Podziękowanie od Dyrekcji Domu Dziecka w Tanowie

Do końca sierpnia - promocja - połowa wpisowego!

2013-07-04

Do końca sierpnia 2013r. promocja - 125zł (zam

Do końca sierpnia - promocja - połowa wpisowego!

XIII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki - dr Aneta Mika WSEiT Szczecin

2013-07-03

Podczas spotkania Demonstratorów Fizyki, WSEiT WZ

Mobilny WSEiT 2013

2013-07-01

W piątek, 28.06.2013r., w godzinach 11.00-13.00 m

Mobilny WSEiT 2013

17. Piknik Naukowy w Warszawie

2013-06-24

15.czerwca 2013r. podczas 17. Pikniku Naukowego, W

17. Piknik Naukowy w Warszawie

Science on Stage - Festiwal Nauki

2013-06-14

Podczas międzynarodowego Festiwalu Naukowego

Science on Stage - Festiwal Nauki

Zabieg Sollux w wykonaniu studentów WSEiT w Szczecinie

2013-06-13

Zabieg Sollux w wykonaniu studentów WSEiT w Szcze

Zabieg Sollux w wykonaniu studentów WSEiT w Szczecinie

Ćwiczenia dla pracowników Książnicy Pomorskiej

2013-06-07

Wczoraj (6.06.2013r.) w Książnicy Pomorskiej,fiz

Ćwiczenia dla pracowników Książnicy Pomorskiej

Wiosenny Festiwal Nauki w Białym Borze

2013-05-20

W dniach 16-17 maja 2013r. w Białym Borze odbyła

Wiosenny Festiwal Nauki w Białym Borze

Rekrutacja na studia I stopnia i studia podyplomowe 2013

2013-04-30

Od 6 maja 2013r. rozpoczynamy rekrutację na Fizjo

Rekrutacja na studia I stopnia i studia podyplomowe 2013

Ekofestyn 2013

2013-04-25

W piątek, 26 kwietnia 2013r. spotykamy się na Ek

Ekofestyn 2013

Dzień Zdrowy 2013

2013-04-22

W piątek, 19. kwietnia 2013r., trwał w Wydziale

Dzień Zdrowy 2013

Nowość! Studia podyplomowe Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej

2013-04-22

Nowe studia podyplomowe- jedyna taka oferta w Szcz

Nowość! Studia podyplomowe Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej

Rekrutacja 2013

2013-04-10

Rekrutacja na studia I stopnia na kierunku Fizjote

Rekrutacja 2013

Nowy numer Goniometru - zapraszamy do lektury

2013-04-08

Zapraszamy do lektury nowego numeru Goniometru

Nowy numer Goniometru - zapraszamy do lektury

Sprawdź swoją wiedzę z fizjoterapii

2013-04-05

Sprawdź swoją wiedzę z fizjoterapii

Sprawdź swoją wiedzę z fizjoterapii

Nowe kursy na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie

2013-04-03

Nowe propozycje to m.in. Kurs masażu hawajskiego

Nowe kursy na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie

Nowe studia podyplomowe na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie WSEiT

2013-04-03

Od 6. maja 2013r. rusza rekrutacja na nowe studia

Nowe studia podyplomowe na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie WSEiT

Goniometr (e-miesięcznik Wydziału Zamiejscowego)

2013-03-07

Zapraszamy do lektury e-miesięcznika Wydziału Za

Goniometr (e-miesięcznik Wydziału Zamiejscowego)

Nowe warsztaty we WSEiT Szczecin

2013-03-07

Zapraszamy na nowe warsztaty w Wydziale Zamiejscow

Nowe warsztaty we WSEiT Szczecin

Prośba o wypełnienie ankiety

2013-02-27

Wypełnienie ankiety to chwila, a w ten sposób ma

Prośba o wypełnienie ankiety

Warsztat - Podstawy akupresury - fotorelacja

2013-02-18

13. i 14. lutego 2013r. w Wydziale Zamiejscowym w

Warsztat - Podstawy akupresury - fotorelacja

Warsztat - Masaż w pediatrii

2013-02-18

W niedzielę, 17.02.2013r. w Wydziale Zamiejscowym

Warsztat - Masaż w pediatrii

Podziękowanie od Dyrekcji Domu Dziecka w Tanowie

2013-02-06

Studenci i pracownicy Wydziału Zamiejscowego w Sz

Podziękowanie od Dyrekcji Domu Dziecka w Tanowie

Zbiórka nakrętek dla Iskierki

2013-01-30

Trwa akcja zbierania plastikowych nakrętek dla St

Zbiórka nakrętek dla Iskierki

Krioterapia - prezentują studentki WSEiT Szczecin

2013-01-29

Studentki WSEiT, Wydziału Zamiejscowego w Szczeci

Krioterapia - prezentują studentki WSEiT Szczecin

Studenci WSEiT Szczecin i Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

2013-01-25

W czwartkowe popołudnie gościliśmy już po raz

Studenci WSEiT Szczecin i Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Warsztat z Bartoszem Andruszczakiem

2013-01-21

W piątek, 18.stycznia 2013r. we WSEiT Szczecin,

Warsztat z Bartoszem Andruszczakiem

Nowe warsztaty we WSEiT Szczecin

2013-01-17

Zapraszamy na nowe warsztaty we WSEiT Szczecin

Nowe warsztaty we WSEiT Szczecin

Studentki WSEiT jako wolontariuszki

2012-12-11

W niedzielę, 9 grudnia 2012r., studentki WSEiT Sz

Studentki WSEiT jako wolontariuszki

Podziękowanie

2012-12-07

Dzisiaj zakończyliśmy zbiórkę karmy w ramach a

Podziękowanie

Dzień Erasmusa - tak było

2012-11-27

W piątek, 23. listopada 2012r. w Wydziale Zamiejs

Dzień Erasmusa - tak było

Paczka dla zwierzaczka- zbiórka karmy

2012-11-26

Do 7 grudnia 2012r. zbieramy karmę dla psów i ko

Paczka dla zwierzaczka- zbiórka karmy

Zniżki na kursy dla studentów i absolwentów WSEiT

2012-10-29

Centrum Kursów i Szkoleń Wyższej Szkoły Edukac

Bądź Eko!

2012-10-22

Coraz częściej w naszym otoczeniu pojawia się t

Bądź Eko!

WSEiT w gronie Wiarygodnych Szkół

2011-06-04

2 czerwca w Poznaniu nasza uczelnia uczestniczyła

WSEiT w gronie Wiarygodnych Szkół

WSEiT otrzymała Certyfikat „Uczelnia Liderów”

2011-06-02

1 czerwca w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagi

WSEiT otrzymała Certyfikat „Uczelnia Liderów”
Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Medyczna Szkoła Policealna - Szczecin
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania