Dołącz do społeczności WSEiT

Dołącz do społeczności WSEiT

Misja i strategia

Misją Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu jest tworzenie przyjaznego dla studenta miejsca, gdzie będzie mógł realizować swoje talenty i pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej na uznanej w regionie i kraju Uczelni. Misja WSEiT to źródło strategii rozwoju Uczelni i jej podstawowych wartości, którymi są profesjonalizm, wiarygodność, skuteczność i zaangażowanie.

Studenci uczelni zdobywają w niej wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego rozwoju i kariery. W tym celu wypracowuje się standardy kształcenia i udoskonala metody nauczania.

 

Strategia

Strategia rozwoju Wydziału Studiów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

na lata 2013-2016

ORGANIZACJA

  • Ciągłe doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w kontekście tworzenia przyjaznej uczelni.
  • Rozwój skutecznej komunikacji wewnątrz uczelni – stała integracja interesariuszy wewnętrznych.
  • Wspieranie samorządności studenckiej, rozwój studenckiego ruchu naukowego i sportu akademickiego.
  • Tworzenie warunków podnoszących komfort i efektywność pracy.
  • Modernizacja bazy dydaktyczneji rozwój informatyzacji uczelni.

EDUKACJA

Stałe podnoszenie jakości kształcenia we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi z kraju i zagranicy dzięki zaangażowaniu profesjonalnej kadry naukowo-dydaktycznej.
Rozszerzanie oferty dydaktycznej uczelni zgodnej z potrzebami społecznymi i rynku pracy.
Propagowanie wiedzy specjalistycznej na rynku lokalnym oraz do szerszego grona odbiorców.
Podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej i pozostałych pracowników.
Rozwój i promocja oferty kształcenia ustawicznego – uczenie się przez całe życie.

KARIERA ZAWODOWA ABSOLWENTÓW

Wspieranie, rozwój i monitorowanie karier zawodowych studentów i absolwentów.
Stymulowanie samodzielności i przedsiębiorczości studentów.
Współpraca z absolwentami w celu określenia potrzeb rynku pracy.
Inicjatywy wspierające działania na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów.

BADANIA NAUKOWE

Dbanie o wysoki poziom badań naukowych oraz ich praktyczny wymiar.
Angażowanie studentów w realizację projektów badawczych.
Zwiększenie potencjału badawczo-naukowego uczelni poprzez rozwój kadry naukowej oraz bazy badawczej.
Realizacja badań naukowych zbieżnych ze strategią rozwoju regionalnego oraz we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
Rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

Przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej uwzględniające potrzeby krajowego i międzynarodowego rynku pracy.
Zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w proces dydaktyczny.
Opiniowanie programów kształcenia i oferty kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych pod kątem ich wymiaru praktycznego.
Organizacja i uczestnictwo w wykładach otwartych, warsztatach, seminariach oraz innych formach działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku uczelni w środowisku lokalnym i mediach.

UMIĘDZYNARODOWIENIE

Tworzenie i promocja oferty edukacyjnej o charakterze międzynarodowym.
Tworzenie programów nauczania we współpracy z uczelniami zagranicznymi.
Stymulowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich.
Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających podejmowanie studiów przez studentów obcokrajowców.

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Medyczna Szkoła Policealna - Szczecin
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania