Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Rekrutacja

Rekrutacja on-line

Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów 

 
 
 
Przygotuj wymagane dokumenty
 
 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
 
 
Dostarcz komplet dokumentów osobiście lub listem poleconym
 
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ,
 2. kserokopia świadectwa maturalnego oraz jego oryginał lub odpis wystawiony przez OKE lub szkołę średnią do wglądu,
 3. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej/ dojrzałości,
 4. 4 aktualne zdjęcia o wymiarach 35x45mm 
 5. 1 zdjęcie w postaci elektronicznej w formacie JPG o wymiarach 300x375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w wymiarze 2x2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kB. (plik powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem Kandydata),
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy), Skierowania do lekarza oraz druki zaświadczeń na poszczególne kierunki dostępne są w Dokumentach do pobrania,
 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, np. potwierdzenie przelewu
 8. odpis aktu małżeństwa lub postanowienie sądu- w przypadku zmiany nazwiska,
 9. kwestionariusz zgłoszeniowy do Studium Medycznego,
 10. podanie do Dyrektora Studium Medycznego,
 11. w przypadku osób niepełnosprawnych formularz oświadczenia o niepełnosprawności (dostępny poprzez rekrutację on-line oraz w Biurze Rekrutacji) oraz kserokopia orzeczenia wraz z oryginałem do wglądu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty przyjmuje Biuro Rekrutacji WSEiT

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00

Biuro Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

ul. Wawrzyniaka 8

70-392 Szczecin

Tel. 91 420 13 33

szczecin@wseit.edu.pl

 

Regulamin naboru na studia

Zasady przyjęć cudzoziemców

Newsletter
Najczęstsze pytania