Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Studia podyplomowe „Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera” mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Zasadniczym celem proponowanych studiów jest wyposażenie słuchaczy, którzy mają już przygotowanie pedagogiczne/nauczycielskie czy psychologiczne, w kwalifikacje do prowadzenia terapii i kierowania procesem edukacyjnym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (szkoły, przedszkola, publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Uczestnik studiów nabędzie kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach placówek oświatowych, w których przebywa dziecko autystyczne. Ukończenie studiów zapewni rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów umożliwi słuchaczom zdobycie fundamentalnej wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wyposaży ich w umiejętności praktyczne dotyczące pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z autyzmem. Program nastawiony jest na modelowanie u słuchaczy umiejętności prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze specjalistycznym i terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z autyzmem.

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach placówek oświatowych, w których przebywa dziecko autystyczne. Ukończenie uprawnia do ubiegania się o pracę na stanowisku - „nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego – nauczanie specjalne” (Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym).

Słuchacze w ramach studiów uczestniczyć będą w warsztatach Programu Językowego Makaton a po ich ukończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności posługiwania się językiem Makaton na poziomie podstawowym.

Adresaci studiów:

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku "Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera" są nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, logopedzi, psycholodzy i pedagodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz fizjoterapeuci, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami na zajęciach są certyfikowani specjaliści poszczególnych metod terapeutycznych, z bogatym doświadczeniem praktycznym jak i akademickim, co gwarantuje uzyskanie solidnych i wiarygodnych podstaw do przyszłej samodzielnej pracy.

Kierownik studiów:

 dr Izabela Krempińska - absolwentka pedagogiki zdrowia (mgr), pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki (mgr). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu neurokognitywistyki w patologii i zdrowiu na PUM w Szczecinie. Praktykujący logopeda i pedagog specjalny. Prowadzi zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinie, wykładowca WSEiT, autorka wielu publikacji naukowych, uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Wykładowcy:

dr hab. Teresa Żółkowska, prof. US - pedagog specjalny, dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka wielu publikacji naukowych, których tematyka uszczegóławia wiedzę o funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

dr Beata Nicewicz – lekarz psychiatra dziecięcy,

dr Joanna Buława – Halasz – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog rewalidacyjny i korekcyjny, doradca psychospołeczny, specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, autorka wielu publikacji naukowych dotyczących osób autystycznych.

dr Aneta Wojciechowska – doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, specjalistka z zakresu autyzmu wczesnodziecięcego, pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznani

mgr Magdalena Iwan - pedagog specjalny, seksuolog, specjalista z zakresu integracji sensorycznej, terapeuta.

lek. Anna Garczyńska - absolwentka kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii w Klinice Pediatrii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Medyczna Szkoła Policealna - Szczecin
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania