Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program studiów

 • Wybrane zagadnienia z anatomii człowieka: 20h
 • Fizjologia człowieka z elementami fizjologii wysiłku: 20h
 • Biomedyczne podstawy rozwoju: 15h
 • Psychologia: 15h
 • Metodyka ćwiczeń: 65h
 • Elementy teorii dydaktyki i metodyki wychowania fizycznego: 25h
 • Teoria postępowania korekcyjno – kompensacyjnego: 35h
 • Diagnostyka wad postawy: 35h
 • Dydaktyka gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej: 20h
 • Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne w wodzie: 20h
 • Postępowanie korekcyjno-kompensacyjne w praktyce: 50h
 • Gry i zabawy o charakterze kompensacyjnym: 30h

Łącznie 350 godzin w tym: 120 godzin wykładów i 230 godzin ćwiczeń

 

Czas trwania studiów

2 semestry, w systemie niestacjonarnym – zjazdy: sobota - niedziela

 

Główne efekty kształcenia w zakresie

wiedzy:

 • zna biomedyczne podstawy aktywności ruchowej, anatomię oraz fizjologię człowieka w zakresie niezbędnym do korekcji, kompensacji i profilaktyki wad postawy,
 • zna podstawowe założenia psychologii współpracy z pacjentem,
 • posiada wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych i metodycznych postępowania korekcyjnego,
 • potrafi przeprowadzić diagnostykę wad postawy,
 • zna rodzaje ćwiczeń, gier i zabaw stosowanych przy korygowaniu wad  postawy zarówno w środowisku lądowym jak i wodnym,

umiejętności :

 • wykorzystuje wiedzę z zakresu przedmiotów medycznych do jak najbardziej racjonalnego planowania procesu korekcji i kompensacji wad postawy ciała,
 • posiada umiejętności komunikacyjne i motywacyjne wspierający proces korekcji,
 • umie ocenić i scharakteryzować postawę ciała z uwzględnieniem okresu rozwojowego,
 • potrafi dobrać optymalny zestaw ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych do konkretnego przypadku oraz konkretnej wady,
 • potrafi planować i prowadzić zajęcia gimnastyki korekcyjnej z uwzględnieniem indywidualnych wskazań i przeciwwskazań, indywidualnych możliwości i potrzeb oraz różnych warunków, zarówno w ujęciu krótko- i długoterminowym,
 • podejmuje działania profilaktyczne i wspomagające nakierowane na jak najszybsze skorygowanie wadliwej wady postawy,

kompetencji społecznych:

 • dba o dokładność i prawidłowość wykonywanych ćwiczeń podczas zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
 • jest świadomy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo ćwiczących,
 • wykazuje motywacje do samokształcenia,
 • docenia znaczenie indywidualnego traktowania każdego podopiecznego podczas procesu korekty wad postawy,
 • zachowuje właściwą postawę w relacjach terapeuta/ pacjent (prowadzący /ćwiczący).
Newsletter
Najczęstsze pytania