Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Opis kierunku

CEL STUDIÓW:

Kształcenie na studiach  [ 3 semestry] obejmuje  przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz  do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Podstawą organizacji studiów podyplomowych jest wykreowanie kompetentnego nauczyciela, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem (w szerszym rozumieniu – do pracy szkoleniowej i dydaktycznej, w której wymagane jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych).

CO DAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMPETENCJE PEDAGOGICZNE:

Ukończenie studiów kwalifikacyjnych KOMPETENCJE PEDAGOGICZNE daje uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole, realizując zakres pedagogiki, psychologii, metodologii i dydaktyki ogólnej w wymiarze wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DO KOGO ADRESOWANE SĄ STUDIA?

Studia są adresowane do:

- absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą nauczyciela,

- nauczycieli czynnych zawodowo oraz kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z wyższym wykształceniem magisterskim lub licencjackim bez kwalifikacji pedagogicznych,

- osób pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie związanym z pracą dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą.

KADRA DYDAKTYCZNA:

Kierownik studiów :

Dr inż. Dariusz Kłódka – nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie oraz Dyrektor Studium Medycznego działającego przy WSEiT, ukończył podyplomowe studia menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz trzy modułowy specjalistyczny kurs Akademia Menadżera realizowany przez Firmę High5 w Warszawie, absolwent studiów podyplomowych Dydaktyka medyczna na PUM w Szczecinie, certyfikowany mediator sądowy, posiada świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej, uczestnik licznych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, autor i współautor wielu programów studiów podyplomowych i studiów I stopnia na kierunku higiena dentystyczna, osoba odpowiedzialna za wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji  dla szkolnictwa wyższego na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, współautor wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia funkcjonującego we WSEiT.

Newsletter
Najczęstsze pytania