Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Opis kierunku

Adresaci studiów

Studia adresowane są do pedagogów,pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, osób, które ukończyły studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, którzy zainteresowani są pracą w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, ośrodkach wczesnej interwencji i innych placówkach zajmujących się dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

 

Cele i zakres merytoryczny

Celem studiów jest:

- nabycie kwalifikacji do pracy z dziećmi posiadającymi opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju do czasu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego,

- wzbogacenie warsztatu pedagogicznego kandydata w kompetencje niezbędne do pracy z małymi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent tej specjalności dysponuje interdyscyplinarną wiedzą z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, fizjoterapii, medycyny i innych nauk społecznych. Dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, medyczną, fizjoterapeutyczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia pedagogiczno - terapeutycznego aspektu kształcenia i wychowania oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Absolwent prezentuje postawy humanistyczne: wrażliwości i empatii dla innych osób, w tym osób o zaburzonym rozwoju intelektualnym oraz fizycznym. Absolwent umiejętnie dobiera odpowiednie formy i metody terapii do postawionego w opinii rozpoznania.

Absolwent jest przygotowany do realizacji podstawowych celów i zadań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (to jest: wielomodalne stymulowanie rozwoju dziecka). Absolwent posługuje się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dziecka, odchyleń organicznych, psychicznych, fizycznych i społecznych oraz jego możliwości edukacyjnych i terapeutycznych, a także wiedzą dotyczącą budowania własnego warsztatu metodycznego. Treści teoretyczne przekazywane absolwentom stanowią podstawę nabywania przez nich umiejętności. Absolwenci mają umiejętności komunikacji społecznej, doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktyki edukacyjnej, oraz rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów dzieci w wieku przedszkolnym w tym także dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent posiada umiejętności związane z tworzeniem dzieciom optymalnych szans edukacyjnych odpowiednich do ich możliwości i potrzeb oraz wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Posiada umiejętności stosowania poszczególnych metod i technik edukacyjnych oraz terapeutycznych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi; umiejętność organizacji zajęć terapeutycznych. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci pozwala wyrównywać szanse rozwojowe względem pełnosprawnych rówieśników, pozwala również na pełne uczestnictwo dzieci poddanych umiejętnej terapii we współczesnym systemie edukacji.

 

Kierownik studiów

dr n. zdr. Wojciech Garczyński i mgr Izabela Krempińska

O wykładowcach:

mgr Dominika Młynarczyk – pedagog edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, psycholog kliniczny, trener EEG Biofeedback. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie dokonuje diagnozy psychologicznej pacjentów dorosłych i dzieci, pracowała jako psycholog w przedszkolu, nauczyciel

mgr Magdalena Iwan – ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika rewalidacyjna US Szczecin, studia podyplomowe: Wczesna rehabilitacja niewidomych i słabowidzących dzieci APS Warszawa, studia podyplomowe z zakresu seksuologii UAM Poznań, doktorantka w zakładzie pedagogiki specjalnej US w Szczecinie, szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej II stopnia, czynny pedagog i terapeuta, nauczyciel mianowany.

mgr Izabela Krempińska – studia magisterskie – pedagogika zdrowia, studia magisterskie - pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii UAM w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu neurokognitywistyki w patologii i zdrowiu PUM w Szczecinie, doktorantka US w Szczecinie. Praktykujący logopeda i pedagog specjalny, prowadzi zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinie, wykładowca WSEiT, autorka wielu publikacji naukowych, uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

mgr Magdalena Świderska – fizjoterapeuta, pedagog. Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od dwunastu lat pracuje jako fizjoterapeuta z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową ze sprzężeniami. Od siedmiu lat prowadzi również rehabilitacje ruchową niemowląt z zaburzeniami CUN. Ukończyła kursy: NDT-Bobath, NDT Bobath baby, Integrację sensoryczną II stopień, PNF, TIMP, kineziotaping. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Ośrodkach Rehabilitacyjnych i Terapeutycznych w Kamieniu Pomorskim, Szczecinie, Goleniowie. Obecnie swoje doświadczenie w pracy w dziećmi zdobywa w Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia w Szczecinie i w Goleniowie, prowadząc tam terapie SI i rehabilitację dzieci od 0-6 lat.

dr n. o zdr. Katarzyna Weber – Nowakowska – fizjoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Od początku swojej pracy zawodowej jest związana z terapią dzieci z zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego. Od 2011 roku nauczyciel akademicki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, współautorka licznych publikacji naukowych, uczestniczka szkoleń i kursów zawodowych. Certyfikowana terapeutka metody NDT Bobath, Halliwick, Watsu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w gabinetach fizjoterapeutycznych i ośrodkach rehabilitacyjnych w Polsce, Kanadzie i USA.

lek. Anna Garczyńska – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie, absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczestniczka licznych konferencji naukowych o tematyce pediatrycznej, autorska publikacji naukowych oraz członkini Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

mgr Iwona Bryczkowska – biolog, diagnosta laboratoryjny, absolwentka i doktorantka Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, młodszy specjalista w Zakładzie Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, uczestniczka licznych staży naukowych m.in. w Zakładzie Analityki Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej oraz w Pracowni Fizjologii i Biochemii Komórki Macierzystej Katedry i Zakładu Fizjologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, współautorka publikacji o zasięgu międzynarodowym.

dr n. o zdr. Wojciech Garczyński - fizjoterapeuta – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, magister turystyki i rekreacji – absolwent Wydziału Zdrowia i Turystyki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, instruktor odnowy biologicznej, międzynarodowy terapeuta ortopedycznej terapii manualnej dra Jamesa Cyriaxa, obecnie w trakcie 4-letniej specjalizacji z fizjoterapii w Katedrze i Klinice Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, nauczyciel akademicki przedmiotów m.in.: diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji, terapia manualna, odnowa biologiczna, balneoterapia; ukończył kursy m.in.: PNF, fizjoterapia dzieci ryzyka, podstawy farmakoterapii dla potrzeb fizjoterapii, współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia, Kinesiology Taping, uczestnik kilkunastu konferencji naukowych, autor 10 doniesień zjazdowych oraz współautor 27 prac naukowych; Wiceprezes Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, recenzent czasopism: Fizjoterapia Polska (10 pkt MNiSW), Journal of Education Health and Sport (7 pkt MNiSW), Medical and Health Sciences (w trakcie parametryzacji). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Samodzielnym Specjalistycznym ZOZ Zdroje w Szczecinie, w Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie oraz w prywatnej praktyce fizjoterapeutycznej.

 

Newsletter
Najczęstsze pytania