Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program studiów

Blok administracyjno-prawny (15 godzin)

 • Regulacje prawne dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju
 • Organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju
 • Budowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju
 • Rola poradni PP w procesie wczesnego wspomagania rozwoju

Blok pedagogiki specjalnej  (75 godzin)

 • Elementy psychologii rozwojowej małego dziecka
 • Dziecko niewidzące i słabowidzące
 • Dziecko niesłyszące i słabosłyszące
 • Dziecko zagrożone niepełnosprawnością (dzieci ryzyka
 • Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dziecko z zaburzeniami w rozwoju mowy
 • Dziecko z globalnymi i sprzężonymi nieprawidłowościami w rozwoju
 • Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego

   Blok fizjoterapeutyczny (70 godzin)

 • Podstawy fizjoterapii pediatrycznej
 • Diagnostyka funkcjonalna w pediatrii
 • Metoda Weroniki Sherborne
 • Koncepcja NDT Bobath
 • Metody neurofizjologiczne w fizjoterapii pediatrycznej
 • Plastrowanie dynamiczne w pediatrii
 • Integracja Sensoryczna

Blok medyczny (35 godzin)

 • Badanie kliniczne dziecka
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
 • Anatomia, fizjologia i patologia układu nerwowego

 

Łącznie: 195 godzin w tym 102 godziny wykładów i  93 godziny ćwiczeń.

 

Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry , w systemie niestacjonarnym; zjazdy sobota-niedziela

 

Główne efekty kształcenia w zakresie

Wiedzy

 • Zna aspekty rozwojowe aktów ruchowych człowieka w różnym ujęciu procesu nauczania i uczenia się ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych,
 • Posiada szczegółową wiedzę na temat budowy i funkcjonowania aparatu ruchu człowieka, układu nerwowego oraz narządów zmysłów w kontekście sterowania ruchem,
 • Wyjaśnia mechanizmy zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych wywołanych urazem, chorobą lub inną formą niepełnosprawności,
 • Wymienia i opisuje narzędzia diagnostyczne i metody oceny stanu pacjenta w różnym wieku, dla potrzeb fizjoterapii,
 • Zna zasady zastosowania odpowiednich metod, technik i środków terapeutycznych w celu przeprowadzenia procesu usprawniania właściwego dla urazu, choroby bądź innej formy niepełnosprawności,
 • Interdyscyplinarną wiedzę o istocie, etiologii, patomechanizmach, objawach/symptomach opóźnień i zaburzeń rozwojowych charakterystycznych dla małego dziecka,
 • Orientację w prawnych aspektach dotyczącego organizacji wczesnego wspomagania rozwoju,
 • Orientację w dostępnych w praktyce metodach wczesnej interwencji oraz zdolność do krytycznej oceny różnych technik wczesnego wspomagania rozwoju,

 

Umiejętności

 • Potrafi wykonywać techniki różnych form masażu leczniczego
 • Potrafi pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem
 • Rozpoznaje fizyczne oraz psychospołeczne problemy osoby niepełnosprawnej, podejmuje próby ich rozwiązania
 • Samodzielnie dobiera i wykonuje zabiegi z zakresu fizjoterapii u osób w różnym wieku, różnym stanie klinicznym i funkcjonalnym
 • Wykorzystuje różne formy aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych
 • Posiada umiejętność informowania zespołu specjalistów ds. wczesnej interwencji (lekarzy, rehabilitantów, logopedów, itp.) o własnych spostrzeżeniach dotyczących zaobserwowanych reakcji i zachowań podopiecznych.
 • Posiada umiejętność skonstruowania i przeprowadzenia wywiadu anamnestycznego (biologiczno-środowiskowego) z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Posiada umiejętność oceny reakcji i zachowań danego dziecka pod kątem opóźnień i zaburzeń rozwojowych na podstawie wskaźników nietypowego rozwoju psychoruchowego
 • Posiada umiejętność konstruowania indywidualnych programów wczesnej interwencji zintegrowanych z postępowaniem medycznym, logopedycznym i innym wynikającym z potrzeb rozwojowych danego dziecka.
 • Posiada umiejętność wyboru i realizacji określonego programu nastawionego na stymulację, facylitację i indukcję pożądanych zmian w rozwoju psychoruchowym z elementami korekcji i kompensacji opóźnień i zaburzeń rozwojowych.
 • Posiada sprawność w zakresie gromadzenia dokumentacji dotyczącej programu wczesnej interwencji i ewaluacji jego efektów
 • Posiada umiejętność podtrzymywania kontaktu i udzielania wsparcia rodzinie dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

 

Kompetencji społecznych

 • Śledzi bieżące tendencje i kierunki rozwoju współczesnej fizjoterapii Potrafi współpracować w zespole fizjoterapeutycznym i innych zespołach terapeutycznych
 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
 • Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki
Newsletter
Najczęstsze pytania